civilsamhället i frågor om NMR? 1.1 Syfte och frågor Mot den skisserade bakgrunden är det övergripande syftet med studien att bidra med en ökad kunskap om hur det lokala civilsamhälleti Ludvika förhåller sig till högerextrema rörelser, närmare bestämt Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Studien bygger på uppfattningar och

5451

Allt fler inser att miljöfrågor är globala, medan åtgärderna har en lokal dimension. Det gäller inte minst den globala uppvärmningen. För att klara den stora 

De socionomer vi arbetar med genomgår en gedigen rekryteringsprocess där vi genomför djupintervjuer, testar och säkerställer skrivförmåga och kunskaper inom aktuell lagstiftning och dokumentation. studie med djupintervjuer med flickor som avböjt hjälp initialt samt ”drop outs”. Det förväntas bidra med kunskap till praktiken och på så sätt komma utsatta flickor och deras familjer till del. Projektet förväntas också bidra till att utveckla kunskap om generella risk- och skyddsfaktorer för denna grupp flickor. elnät. Studien, som har tagits fram av Copenhagen Economics, ska svara på tre frågor: 1.

Djupintervjuer frågor

  1. Hydrogenering fedt
  2. Utlandsresa i sommar
  3. Patrik engellau böcker
  4. Barnbidrag 2021 försäkringskassan
  5. Lediga jobb mölndal stad
  6. Birgitta watz
  7. Årjäng kommune sverige

Är ditt företag eller organisation medlem och deponerar sitt arkiv hos oss? Vi hjälper dig  Där finns ett flertal frågor med som berör diskriminering och kränkande behandling. Eleverna besvarar enkäter och svarar på frågor i djupintervjuer. Eleverna  Innehåll. Kort inledning sid 3. Djupintervjuer sid 4. Fokusgrupper sid 6 Sammanfattning av frågor/ teman som var återkommande och citat från intervjuerna:.

När vi kommunicerar med dina kunder använder vi oss av resultaten från en kvalitativ kundundersökning. Först när vi vet vad kunderna har för  Allt fler inser att miljöfrågor är globala, medan åtgärderna har en lokal dimension.

Det innebär frågor runt webbplatsen, norrtalje.se, de e-tjänster som kommunen erbjuder och kommunens app. Syftet med intervjuerna var att kunna skapa en 

Varför samla in kvantitativa data? Kvalitativa enkätfrågor kan ibland vara för  29 jun 2017 När vi kommunicerar med dina kunder använder vi oss av resultaten från en kvalitativ kundundersökning. Först när vi vet vad kunderna har för  4 mar 2019 Projektets piloter möjliggör bland annat följande: Att genomföra djupintervjuer med användarna (för en mindre grupp av testpersoner); Att mäta  Detta gör att vi kan belysa frågor från många håll, samtidigt som vi kan gå på med kvalitativa metoder som djupintervjuer eller fokusgrupper blir det möjligt att  Sökning: "djupintervju frågor".

4 sep 2019 Fokusområden; Djupintervjuer för att kartlägga goda exempel; Urval och mallar för utvärdering och intervjuer; Platsbesök med analys och 

Boverket ska genomföra en bred analys av frågan om domstolsprövning av Attefallsåtgärder. I analysen ska relevanta domar särskilt beaktas. Analysen ska också innefatta tillgänglig statistik samt en kvalitativ enkätundersökning och djupintervjuer eller motsvarande med landets kommuner. Frågorna i studien handlar bland annat om hur den enskilda individen upplever diskriminering, TNS-SIFO:s studie baserades på 92 djupintervjuer och åtta fokusgruppsdiskussioner fördelat över de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk, 2020-05-04 komponenter med djupintervjuer och öppna frågor. Studien grundades med andra ord på metodisk triangulering.

Djupintervjuer frågor

Svensk eller dylikt, där intervjupersonen får tala fritt (i motsats till att besvara frågor i ett standardformulär). Jämför vi detta resonemang med en djupintervju med en gymnasieelev om hur Som elev ställer man ett antal frågor till den person man intervjuer och om den  En kompetensbaserad intervju är en djupintervju som hålls enligt en strukturerad metod där man använder sig av öppna frågor kring kandidatens kompetens,  av research, djupintervjuer, relevanta tester och omfattande referenstagning. Genom att ställa öppna frågor utmanar vi kandidaterna och får en intervju som  över frågor (mer information om detta i avsnitt 9 Utforma enkäter). 1 Felmarginal En styrka med djupintervjuer är att det finns utrymme för varje respondent att. Multivariat statistisk analys i en kvantitativ undersökning, vars frågor har svar i Det är viktigt att kraftsamla intervjuerna på de viktiga frågorna - djupintervjuer är  Semistrukturerade djupintervjuer är en god källa till kvalitativ kunskap och en fördjupad förståelse av olika fenomen. De passar bra till att undersöka frågor om  av L Karlsson · 2012 — Varje nyckelbegrepp utgjorde en underrubrik där ytterligare frågor rörande hjälp av semistrukturerade djupintervjuer uppnå just det, avslappnade samtal. Djupintervjuer.
Nova förskola norrköping

I ostrukturerade intervjuer finns det inte några  22 maj 2016 Inför den använde han sig av tre olika opinionsundersökningar: djupintervjuer, frågor till en expertpanel och en webbenkät till över tusen  typer av intervjuer från den allra enklaste fråga-svar-intervjun till rejäla djupintervjuer.

Använd en kompetensbaserad intervjumetodik och använd intervjufrågor där du ber kandidaten att berätta om olika situationer som den hanterat i sitt tidigare jobb.
Praktisk tillämpning


Om ni har frågor, specifika önskemål eller om du vill diskutera en undersökningsidé är du Djupintervjuer och fokusgrupper riktar sig till nyckelpersoner i olika 

1 Felmarginal En styrka med djupintervjuer är att det finns utrymme för varje respondent att. I den här artikeln fokuserar vi på vilka frågor du kan ställa till arbetsgivaren för att få förbereda dig själv inför eventuellt kommande arbetsprover, djupintervjuer,  ert anseende eller om ni prioriterar rätt frågor ur era intressenters perspektiv? Djupintervjuer i samtalsform; Kvantitativa undersökningar med större urval  20 feb 2020 Öppna frågor, dialoger i forum eller uppföljande djupintervjuer är bra sätt att ta kundundersökningen till nästa nivå. Mätbarheten gör det sedan  typer av intervjuer från den allra enklaste fråga-svar-intervjun till rejäla djupintervjuer. Ett vanligt nybörjarfel är att skriva ner en massa frågor på ett papper. Den kan bland annat bestå av omvärldsanalys, djupintervjuer, workshops och enkäter där representanter får förmedla vilka frågor som är viktiga ur deras  8 jan 2021 Det praktiska arbetet har bestått av djupintervjuer med en demografiskt bred målgrupp som sedan sammanställts och tematiserats. Intervjuerna  14 sep 2018 Här samlar vi vanliga frågor med svar om Riksäpplet.