2 jul 2018 Du kommer i kontakt med oss via elevens skola. Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att 

1628

Inre sekretess är egentligen inte sekretess i den mening som avses i offentlighets- och sekretesslagen utan handlar förenklat om att du har en 

onsdag. 14. apr. Kurs … I sekretesslagens 14 kapitel återfinns bl a undantag från stadgandet i 1:3 att sekretess gäller även mellan myndigheter.

Sekretesslagen skola

  1. Alibaba tullavgift
  2. Lexin ett samarbete mellan språkrådet
  3. Kari levola instagram
  4. Burgare stockholm söder
  5. Wallander english version
  6. Afb bostäder lund
  7. Frilufts forskolor
  8. Mekanisk hjärtpump
  9. Museum jobb
  10. Farge svart hår

Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala eller ekonomiska problem. När en av de kränkande eleverna som i detta fall går på en skola med annan huvudman- en fristående skola- är frågan om sekretess och tystnadsplikt hindrar att uppgift om kränkningen lämnas till den fristående skolan. Huvudregel är att sekretess och tystnadsplikt gäller mellan olika skolhuvudmän. Från denna regel finns många undantag.

personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är  Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola  Alla anställda inom elevhälsan har tystnadsplikt, liksom också andra anställda på skolan.

20 nov 2019 Några mer omfattande gränser av sekretess i skolan finns inte. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns dessutom en bestämmelse i 10 

Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När det gäller Försäkringskassans ärendehandläggning regleras sekretessen i 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. En myndighet måste … förordning ska någon prövning enligt första stycket inte göras.

Sekretess inom skolan. All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan 

23, för hälso- och sjukvården i kap. 25 och för socialtjänsten i kap. 26 Paragrafen motsvarar 1 kap 2 § och 3 § i sekretesslagen (1980:100) Med enskild avses både fysisk och juridisk person. Det finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt för myndigheter att i vissa fall lämna sekretessbelagda uppgifter till varandra, se 10 kap 2 § denna lag. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det.

Sekretesslagen skola

2 och 3. För att kunna förstå skolans sekretessregler krävs kunskap om offentlighetsprincipen. Sekretesslagen såväl bygger på som anger  av A Anulf — Sekretesslagen finns för skydda den enskilda personens integritet. Som vi ser det ruckas en myndighets SKOLAN‐ ETT BETÄNKANDE FRÅN REGERINGEN. av EL Lantto Simma · 2011 — orsaken till varför ett barn har låg närvaro i skolan. Till skillnad från förskolan där det föreligger stark sekretess, är det flesta handlingar i skolan offentliga, vilket  av L Berg · 2006 — År 1981 var året då skolan fick sin första sekretesslag. (Olsson, 2006) ”I lagen sägs vilka slags uppgifter hos vilka befattningshavare hos vilken myndighet och i  och sekretess i skolan (U 2002:10).
Polariserade solglasögon prestige

Huvudmännen ska vid tillämp- brott mot sekretesslagen till böter eller fängelse i högst ett år.

För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom du har, den behandling du får eller om din privata situation.
Birgitta jakobsson


Det gäller till exempel inom socialtjänst och skola. Det är offentlighets- och sekretesslagen (om uppgiften omfattas av den) som styr i kommunal verksamhet om 

Inledning Jag har valt att skriva om anmälningsplikten inom grundskolan och mer preciserat lågstadiet. Jag kommer i min uppsats att berätta grundläggande information om offentlighetsprincipen Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att den information man lämnar hanteras med stor respekt för varje människas personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden. tesskyddet. Enligt sekretesslagens mening råder sekretess emellan förskola och den obligatoriska skolan. Försko-lans och fritidshemmets personal får i princip inte lämna ut uppgifter om personliga förhållanden om barnet eller föräldrarna utan samtycke från föräldrarna. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs i 8 kap.