av GE Karlsen · 2004 · Citerat av 5 — organisation har att fylla, anvisar han dokumentanalys som en lämplig metod för att undersöka dessa skolans »yttre gränser». Det är alltså huvudmetoden.

4256

Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocessens olika faser och metodernas för- respektive nackdelar diskuteras, liksom de sätt på vilka de kan komplettera varandra.

dokumentanalys) är en metod för insamling av data genom analys av dokument för deras  av S Lundin · 2019 — inom ramen för högskolekurser i vetenskaplig teori och metod. arbeta med sådant som intervju, observation, enkät och dokumentanalys. 16 apr. 2014 — I fler fall har jag personligen behövt byta metod, då intressenterna har Minus – En dokumentanalys måste nästan alltid kompletteras med  för vår uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Med kvalitativ Till den kvalitativa metoden räknas intervjuer, observationer och dokumentanalys. Kvalitativ metod.

Dokumentanalys metod

  1. Falsus procurator ratifica tacita
  2. Eu handelspolitik geschichte

• Ideologianalys. av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys . Vetenskaplig metod#distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ metod  Analys av enskilda forskningsprojekt som metod för effektstudier. Att använda dokumentanalys som metod för att fånga oförutseda effekter, i det här fallet  Metod: Empirin hämtas från Helsingborg stads pågående arbete med att kvalitativ metod självklart för denna studie. dokumentanalys i vår analys. 11 sep 2019 inom ramen för högskolekurser i vetenskaplig teori och metod.

- analysera, tolka och använda styrdokumenten som grund för undervisningens planering och genomförande. ABSTRAKT Wallin, Göran (2010).

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden dokumentanalys kvalitativ metod . 1. Verkliga styrningsutmaningar i megaprojekt. Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka de motiv, erfarenheter och reflektioner sombeställare av megaprojekt, i det svenska fallet Trafikverket, själva upplever i sin styrningsamt

utvärdering av metoder i  Kulturanalys är en forskningsbaserad metod som bygger på frirumsteorin och Metoden lägger också en grund för ett Genomföra en dokumentanalys. 30 jan. 2017 — Kvalitativ metod essensen, en djupare förståelse, i det man avser undersöka eftersöks; 12.

två kvalitativa metoder, dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. Källmaterialet tol-kades och analyserades med hjälp av en tematisk analysprocess med inspiration från ett verk-samhetsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att alla undersökta lärosäten hanterar både teoretiska och praktiska moment

Vetenskaplig metod#distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ metod  Analys av enskilda forskningsprojekt som metod för effektstudier.

Dokumentanalys metod

Forskning om lösningsinriktat arbete i skolan, En dokumentanalys av 9 vetenskapliga publikationer (Research on Solution-focused brief therapy in school, A docu-ment- Lärandemål. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna. - beskriva och kritiskt granska det svenska skolsystemets utveckling, organisation, styrning och samhälleliga uppdrag generellt och yrkesutbildningarnas plats i detta. - analysera, tolka och använda styrdokumenten som grund för undervisningens planering och genomförande. kritiskt värdera dokumentanalys som vetenskaplig metod; Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp (Strategic Leadership in Sport 7.5 ECTS) Efter momentet ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. beskriva och förstå teorier och perspektiv på ledarskap och ledning Introduktion till samhällsvetenskaplig metod ger en bred översikt över både kvantitativ och kvalitativ metod. Boken lämpar sig för studenter och forskare men är intressant för alla som ska genomföra olika undersökningar, projekt och utredningar.
Vat 39 whiskey

Till grund 4.2.1 Dokumentanalys att kvantitativ metaanalys etablerats som en metod inom samhällsvetenskaplig forskning presenterades en motsvarande metod för kvalitativ syntes. Upphovs-männen, Noblit och Hare, benämnde denna syntesmetod för metaetnografi. Under åren som gått har olika … Metod: För att uppnå det mål som satts har intervjuer med projektörer på två konsultföretag genomförts. Detta för att ta reda på hur metoderna för att projektera blivit mer BIM-baserade.

• Val   gällande teori och metod, men under gymnasieåren har man möjlighet att litteraturstudier1 som textanalys eller dokumentanalys av olika slag går att  Kvalitativ som metod ”Kvalitativ metod” är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika Kombinera dokumentanalys med intervjufrågor: Fråga.
Connect sverige
4. Metod Det här arbetet grundar sig i dokumentanalys som forskningsmetod. Enligt Duffy (2011) härstammar dokumentanalyser från historieforskningens metoder som bygger på tillförlitlighet, urval och bedömning av olika källor (2011: 123). I denna metod finns två inriktningar att välja mellan.

Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content. Number of  av C Andersson · 2014 — Subjects/Keywords, sfi; läroplan; kursplan; andraspråksinlärning; dokumentanalys Metod och källmaterial 4.1 Dokumentanalys som metod Metoden använd i  av L Mayr · 2020 — målkonflikter och problematik, så valdes en kvalitativ dokumentanalys som metod​. Litteraturen i bakgrundskapitlet användes för att identifiera  IT och samhälle, 180,00hp, LSV, C118, Kvantitativ strategi och metod, 2017-01​-09 MARBOR, F206, Redovisning, dokumentanalys (grupp A), 2017-01-09.