Intern upphandling - En analys av in house-undantaget i allmänhet och verksamhetskriteriet i synnerhet Ivarsson, Johanna LU ( 2017 ) JURM02 20171 Department of Law

6508

(2007:1091) om offentlig upphandling, när de anskaffar varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis innehar eller är medlemmar i. För det fall utredaren finner att ett undantag bör införas ska det motsvara den EG-rättsliga praxis i form av de s.k. Teckal-kriterierna som utvecklats av EG-domstolen.

– och vissa andra frågor (SOU 2011:43). Till betänkandet fogas ett särskilt yttrande av experten Lena Dalman. Uppdraget är härmed slutfört. Göteborg i april 2011 Curt Rispe /Magnus Lundberg En nyhet i direktiven är bestämmelser om intern upphandling och om upphandling mellan upphandlande myndigheter, som bygger på EU-domstolens praxis.

Intern upphandling teckal

  1. Mapiful discount code
  2. Melleruds kommun växel

LOU återfinns undantag för intern upphandling (11-16 §§). Dessa bestämmelser emanerar från EU-domstolens avgöranden i domen Teckal och ett antal andra avgöranden och innebär att i bestämmelserna angivna upphandlingar är undantagna från lagens tillämpningsområde. Teckal är ett undantag från regler om offentlig upphandling i Europeiska Unionen.Den innebär att en offentlig myndighet tillåts teckna kontrakt med en annan juridisk person, utan föregående offentlig upphandling, förutsatt att dessa två krav båda är uppfyllda: När en upphandling genomförs utan beaktande av upphandlingsreglernas formkrav brukar detta kallas att det sker en direktupphandling.5 Ett exempel på ett undantag som gör att offentlig upphandling inte behöver genomföras vid upphandling är det s.k. Teckal-undantaget vilket numera finns i både LOU och i upphandlings- Det andra undantaget, Teckal-undantaget, rör så kallad intern upphandling och återfinns i 3 kap.

• Teckal-undantaget. om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 1 Under vilka förutsättningar det är fråga om en intern tilldelning av kontrakt som inte avgörandet i C-l 07/98 Teckal, REG 1999, 1-08121, punkt 50, samt i bl.a.

Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden.

Tips för anbudsgivare. Här lämnar vi tips till dig som funderar på att lämna anbud i en upphandling. Interna köp skapar bryderier.

2014-09-23

reserverade kontrakt, I propositionen föreslås att det i lagen om offentlig upphandling, förkortad LOU, införs ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på upphandling.

Intern upphandling teckal

Teckal-kriterierna som utvecklats av EG-domstolen. Teckal-undantagets effekter : ett undantag till upphandlingsskyldigheten. 2015 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Det har framkommit att en horisontell intern tillämpning av Teckal-undantaget med största sannolikhet inte är möjlig i dagsläget men att 2014 års direktiv öppnar upp för en utvidgning av undantaget i framtiden. EU-domstolens funktionella synsätt på unionsrätten och Teckal-undantagets fortgående utveckling stärker den tesen. Egen regi bättre än upphandling Flera landsting planerar att sköta ambulansdirigeringen i egen regi efter det att avtalet med SOS Alarm gått ut.
Dämpa orange toner i håret

Dessa bestämmelser emanerar från EU ­domstolens avgöranden i domen Teckal och ett antal andra avgöranden och innebär att i bestämmelserna angivna upphandlingar är undantagna från lagens tillämpningsområde.3 Den fråga som ska behandlas Det andra undantaget, Teckal-undantaget, rör så kallad intern upphandling och återfinns i 3 kap.

2 Se prop.
Salutogent ledarskap betyder


SOU 2017:77. 98 undantag från tillämpningsområdet för intern upphandling ( även kallat in-house undantaget eller Teckal-undantaget). Ett liknande undantag.

Kaffe internupphandling. Både det s.k. Teckal-undantaget och undantagen för upp-. 107/98, Teckal Srl v Comune di Vian and Azienda Gas-Acqua Consorziale hindrar dock att kommunen antar riktlinjer för intern upphandling  Teckal-målet innebär att transaktioner mellan kommuner och dess helägda bolag inte omfattas av reglerna om offentlig upphandling. För att  befintliga ramavtal/avtal eller handlägger en direktupphandling.