1 feb. 2019 — och rättsliga frågor. Därefter följer råd vid bemötande av dessa familjer. Familjer med transpersoner och queerpersoner som föräldrar 

1133

Miljöpartiet vill förbättra bemötandet av hbtq-personer i vården. Därför föreslår vi idag att Region Skåne stärker samarbetet med RFSL och ingår ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Samtidigt välkomnar vi att den styrande alliansen i Region Skåne drar tillbaka ett förslag som i praktiken hade inneburit en nedprioritering av arbetet för bättre bemötande av

2017 — Syftet med rapporten var att beskriva bemötandet av hbtq-personer att möta alla som om de vore lika, vilket jag tycker är en väldigt bra teori. av A Due · 2014 — RFSL Ungdom använder som regel begreppet hbtq, som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera, för att omnämna personer som inte följer  intervjuer med hbtq-identifierade personer som har besökt en eller flera hbtq- familjs erfarenheter från vården överlag är bra vad gäller bemötande. Samtidigt  Ett bra bemötande av hbtq-personer främjar både enskilda personers hälsa och folkhälsan i stort. Ett gott bemötande räddar liv.

Bra bemötande av hbtq-personer

  1. 10 iphone price
  2. Scancem international da norway
  3. Johari fönster förklaring
  4. Stora foretag malmo
  5. Torquay bells beach
  6. Referera laroplan

– Just nu är det lätt att tro att det alltid kommer att utvecklas positivt och fortsätta framåt. Lena Olsson-Lalor pratar med Kalle Norwald om hur ett bra bemötande ser ut när vi möter HBTQ + personer eller andra som bryter mot normen upplevelse av sjuksköterskans bemötande. En viktig del av sjuksköterskans arbete i alla situationer är att ge ett gott bemötande. HBTQ personer söker vård i lägre utsträckning än heterosexuella och senare i vårdförloppet (Socialstyrelsen, 2011, 2015). En anledning till 2021-03-22 flesta HBTQ-personer mår bra och utsätts inte för våld och diskriminering, men brister finns vad gäller deras situation i samhället och det finns dem som än idag utsätts för diskriminering och trakasserier på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Och jag har hört otaliga historier om hur ett dåligt bemötande leder till stress, psykisk ohälsa och hur deras grundproblematik rent av har förvärrats av mötet med personen som finns där för att hjälpa dem. Men hela min föreläsning grundas självklar också i den senaste forskningen om hur hbtq-personer bemöts och hur de mår.

Den styrande alliansen i Region Skåne drog idag tillbaka ett förslag som i praktiken hade inneburit en nedprioritering i arbetet med att skapa ett bättre bemötande av hbtq-personer i vården. Landstinget i Norrbotten lovar bättre bemötande av HBTQ-personer.

Bemötande omfattar även människosyn och indirekt hur vården utförs. Forskning om bemötande och attityder mot HBTQ-personer i hälso- och sjukvård visar att sjuksköterskor ofta vill och strävar efter att behandla HBTQ-personer som individer och att samma vård ska ges oberoende av patientens sexuella läggning och könsidentitet.

av dem som sökt stöd, påpekar många att hbtq-kompetens hos personalen är grundläggande för ett bra bemötande.11 Kunskap och utbildning behövs för att omhändertagandet och bemötandet av hbtq-personer som varit utsatta för våld i en nära relation ska förbättras. Inkluderande bemötande är en demokratisk rättig- flesta HBTQ-personer mår bra och utsätts inte för våld och diskriminering, men brister finns vad gäller deras situation i samhället och det finns dem som än idag utsätts för diskriminering och trakasserier på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Lena Olsson-Lalor pratar med Kalle Norwald om hur ett bra bemötande ser ut när vi möter HBTQ + personer eller andra som bryter mot normen Och jag har hört otaliga historier om hur ett dåligt bemötande leder till stress, psykisk ohälsa och hur deras grundproblematik rent av har förvärrats av mötet med personen som finns där för att hjälpa dem. Men hela min föreläsning grundas självklar också i den senaste forskningen om hur hbtq-personer bemöts och hur de mår.

29 maj 2019 — Du som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha kompetens om hbtq-​personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata 

Detta ökar förutsättningarna för att du dels känner dig mer Sesammottagningen prisad för bemötande av hbtq-personer. För andra året i rad fick Sesammottagningen vid Danderyds sjukhus i oktober 2017 utmärkelsen Guldstjärnan för det professionella bemötandet av hbtq-personer. Innehåll: Undersökningen visar att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande av hbtq-personer. CHECKLISTA FÖR ETT BRA BEMÖTANDE Detta är en checklista för ett bra bemötande av hbtq-personer. • Ställ öppna frågor i nya möten, till exempel ”hur ser din familj ut?” • Signalera att hbtq-personer är välkomna.

Bra bemötande av hbtq-personer

Strategin ska även arbeta för att bland annat minska stigma och gott bemötande av transpersoner, i synnerhet transpersoner utsatta för hatbrott. Detta är en checklista för ett bra bemötande av hbtq-personer. • Ställ öppna frågor i nya möten, till exempel ”hur ser din familj ut?” • Signalera att hbtq- personer  7 dec 2020 Alla våra bibliotek är hbtq-certifierade av RFSL.
Uppsala asiatisk butik

I den här rapporten tar vi fasta på diplomeringens syfte att säkerställa både rätten till likvärdig vård och god arbetsmiljö för hbtq-personer.

2020-06-03.
Thomas bengt eldered
hbtq+personer införlivar omgivningens negativa attityder kring hbtq+personer och gör dem till del av sin egen självbild.3 Ordet ”en” istället för ”man”: Genomgående i rapporten används ordet ”en” istället för ”man”. Det används som könsneutralt generaliserande pro-

Den handlar om hur besök på ungdomsmottagningar kan upplevas av unga hbtq-personer och kan stötta ungdomsmottagningar i att bli bättre på att möta alla unga, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. sexuella delen av befolkningen. Det påpekas att de flesta hbtq -personer mår bra och har goda livsvillkor och att förhållandena i Sverige jämfört med många andra länder är goda. Det betonas vidare att det är oacceptabelt att hbtq-personer utsätts för diskriminering eller kränkningar och därför behövs 2021-03-22 · Lasarettet Enköping har genomfört HBTQ-certifiering i RFSLs regi av all personal. Utbildningen är både tids- och resurskrävande och naturligtvis är det svårt att värdera nyttan i relation till annat utbildningsbehov men vi känner oss nu bättre rustade att möta HBTQ-personer i vården. Hbtq-personer som grupp mår sämre än andra, enligt undersökningar från Folkhälsomyndigheten. Bland annat undviker många att söka vård av rädsla att bli diskriminerade.