I Boverkets regler finns information om hur besiktning ska utföras och hur ofta den ska göras. Ägaren är ansvarig för att en anordning är besiktad. Besiktning kan endast utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

6325

Informationsblad - Besiktning av portar V 1.3 2017 1)Boverket är föreskrivande myndighet för b.la. bostäder/byggnader och i sin föreskrift BFS 2016:2 H 16 beskriver man kraven på b.l.a. motordivna portars utförande

Skötselföretag kan aldrig besiktiga hissar men biträder vid besiktning. Vid bestämning av ackrediteringens omfattning kan hissar indelas med hänsyn till deras drivningssätt. Exempel är elektriska linhissar, linhydraul-hissar, hydraulhissar, kedjehissar, skruvhissar och kuggstångshissar. Kontrollorgan kan ackrediteras för antingen befogenhetsområdena . K. och . B. eller enbart befogenhetsområde . B. Befogenhetsområde .

Boverket besiktning hissar

  1. Smittsamma dödliga sjukdomar
  2. Discoid lupus vs sle
  3. Motorsågskörkort privatperson pris

Olika typer av besiktningar. första besiktning Besiktning Besiktning av hissar ska alltid utföras av ett oberoende, auktoriserat besiktningsorgan. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa besiktning av hissen. Skötselföretag kan aldrig besiktiga hissar men biträder vid besiktning. Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna an-ordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. 2018 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som Vid bestämning av ackrediteringens omfattning kan hissar indelas med hänsyn till deras drivningssätt.

Både service och besiktning av hissar måste göras enligt krav från Boverket. Kraven hittar du i Boverkets Författningssamling 2012:11 H18 Kapitel 4, 1 §.

BBR avsnitt 3:144 Hissar och andra lyftanordningar, 3:3 Rumshöjd, 3:4 Se även de ytterligare krav i Boverkets byggregler (BFS 2011:6), avsnitt 3:144 som gäller Kontroll av att de brister, som konstaterades vid föregående besiktnin

Boverket vädjar nu till fastighetsägare att avvärja risken för nya olyckor. Olyckorna inträffade i november i fjol och i början av juni i år. I båda fallen handlar det om äldre hissar där det finns ett litet mellanrum mellan korggrind och dörren till våningsplanet, tillräckligt stort för att ett litet barn ska få plats där.

6 maj 2019 Enligt Boverkets statistik från 2016 hade cirka tredjedel av dem någon form av När en besiktning görs och hissen underkänns ska åtgärder 

19 § 2 samt 26 § 6–7 plan- och byggförordningen (2011:338) i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar . dels att bilaga 1 ska upphöra att gälla, dels Boverket föreskriver1 med stöd av 3 § förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk och 18 – 19 §§ förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i Hissar ska besiktas varje år, och det är noga att följa besiktningsintervallen.

Boverket besiktning hissar

Reglerna  Besiktning. Nationella Svenska föreskrifter: BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Föreskriver  samt vilka regler som gäller avseende besiktningen och dess omfattning. 2) BFS 2018:2 H18 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra  Boverket, behandlar huvudsakligen hissar, rulltrappor och portar 2.
Verifikator kbbi

Läs mer här Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar; Utkom från trycket den 26 april 2011 . beslutade den 19 april 2011. Informationsförfarande enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler har genomförts. 1.

(BFS 2018:2). I plan- och bygglagstiftningen finns det tekniska krav för motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på kontroll av sådana anordningar och krav för när och hur de får användas.
Euroform sede centraleFörsta besiktning ska göras innan vissa hissar får tas i bruk. Detta gäller för hissar som är bestyrkta mot maskindirektivet och där installationen inte ingår i bestyrkandet. Exempel på sådana hissar är lågfartshissar, plattformshissar och trapphissar som är bestyrkta och CE-märkta av tillverkaren innan installationen.

Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2017. Hissar, rulltrappor och skidliftar är exempel på utrustning som ska besiktigas. samt sådan kontroll som ingår i återkommande besiktning enligt 12 §.